English

Dvakrát Mozart ve Vřídelní kolonádě

Sobota 12. listopadu / 14:00 / Vřídelní kolonáda / Vstup zdarma
Dvě ikonické skladby W. A. Mozarta zahraje zdarma pro veřejnost Komorní orchestr členů České filharmonie a Karlovarského symfonického orchestru se sólistou Janem Fišerem, koncertním mistrem České filharmonie.
Program:
W. A. Mozart: Houslový koncert č. 1 B dur K 207,
W. A. Mozart: Symfonie č. 29 A dur K 201
Účinkují:
Komorní orchestr členů České filharmonie a Karlovarského symfonického orchestru
Umělecký vedoucí České filharmonie:
Jan Fišer
Umělecký vedoucí Karlovarského symfonického orchestru:
Jakub Sedláček
Sólo housle:
Jan Fišer (koncertní mistr České filharmonie)
O programu
Obě díla, jež zazní během dnešního koncertu, vznikla během skladatelova působení ve službách salcburského arcibiskupa Jeronýma Colloreda, do nichž nastoupil již v sedmnácti letech. Navzdory svému mládí byl Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) v této době již zkušeným skladatelem. Během předcházejících let podniknul ve společnosti svého otce cesty prakticky po všech nejdůležitějších evropských dvorech včetně Vídně, Paříže či Londýna a složil mimo jiné na dvě desítky symfonií a sedm oper. Houslový koncert B dur je vůbec prvním Mozartovým koncertem pro sólový nástroj. V průběhu následujících čtyřech let zkomponoval ještě další čtyři houslové koncerty, které zůstávají na repertoáru dodnes. Symfonie A dur se stále řadí mezi Mozartovu ranou tvorbu, přesto v ní vyniká autorovo neobyčejné kompoziční umění. V tom se kloubí prakticky neomezená melodická nápaditost s mimořádným smyslem pro využití všech barevných možností klasicistního orchestru.
 
Jan Fišer
Houslista
Koncertní mistr České filharmonie a orchestru PKF – Prague Philharmonie se intenzivně věnuje také sólové a komorní hře. S klavíristou Ivo Kahánkem a violoncellistou Tomášem Jamníkem tvoří Dvořákovo trio, které se řadí mezi nejlepší české komorní soubory a s úspěchem vystoupilo na řadě domácích i zahraničních hudebních festivalů. Jako sólista spolupracuje Jan Fišer s předními českými orchestry a na pozici hostujícího koncertního mistra se představil např. v BBC Symphony Orchestra, Bamberger Symphoniker – Bayerische Staatsphilharmonie a Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern. Jako jeden z mentorů stipendijní akademie MenArt působí i jako pedagog a vedle toho pravidelně vyučuje i na hudebních kurzech (Ševčíkova akademie v Horažďovicích, Hudební akademie Telč).

Jakub Sedláček

Houslista
Patří k předním houslistům své generace a je vyhledávaným komorním hráčem a sólistou. Studoval na Pražské konzervatoři nejprve u prof. Jaroslava Foltýna, později u prof. Ivana Ženatého. Následně studoval na konzervatoři v Plzni u prof. Romana Fedčuka. V létě 2000 se stal stipendistou mistrovských kurzů v USA na Meadowmount School of Music, stát New York. V roce 2007–2008 působil pedagogicky a koncertně v Bangkoku na College of Music, Mahidol University. V letech 2008–2011 byl koncertním mistrem a sólistou Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně. V květnu roku 2009 úspěšně provedl Dvořákův houslový koncert se Symfonickým orchestrem Slovenského rozhlasu. V sezoně 2011–2012 působil jako koncertní mistr Plzeňské filharmonie. Do března 2013 zastával pozici koncertního mistra v německé Thüringer Symphoniker. Po svých dřívějších angažmá na pozici koncertního mistra působí v KSO od března 2013.

K ukládání nastavení, správnému fungování a základní analytice webu využíváme soubory cookies.

View more
Cookies settings
Přijmout
Zásady ochrany osobních údajů
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady ochrany osobních údajů na webu variace.kviff.com


I.   Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je KVIFF GROUP a.s., se sídlem Panská 892/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09750223, DIČ: CZ09750223, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25907 (dále jen „správce“).

II.  Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které správce získal prostřednictvím svých webových stránek
 2. Správce zpracovává
  • kontaktní údaje (např. e-mail)
 3. Správce také zpracovává osobní údaje získané prostřednictvím cookies a dalších podobných technologií. Více informací o používání cookies naleznete v Nastavení cookies.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění právních povinností správce
  • uzavření a plnění smlouvy
  • oprávněný zájem správce
  • odvolatelný, informovaný, jednoznačný a svobodný souhlas
 2. Účelem zpracování osobních údajů je/jsou
  • zlepšování kvality poskytovaných služeb, tj. aby správce mohl provádět analýzy údajů o chování návštěvníků webové stránky, zjišťovat preference návštěvníků, testovat nové funkcionality
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit, tj. aby Vám správce mohl zasílat informace například o novinkách v KVIFF GROUP nebo o nabídkách služeb
  • ochrana právních nároků správce, tj. aby správce mohl hájit své nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení
  • plnění zákonných povinností správce, zejména v oblasti daňové a účetní, tj. aby správce splnil své závazky vyplývající z příslušných právních předpisů

IV.    Emailová obchodní sdělení

 1. Můžete být adresátem informací, nabídek a aktualit souvisejících s prodávajícím nebo jeho produkty zasílaných jménem správce na Vaši e-mailovou adresu. Tato e-mailová obchodní sdělení nejsou nevyžádanými obchodními sděleními. Správce je zasílá z důvodu svého oprávněného zájmu.
 2. Emailová obchodní sdělení, která nesouvisejí s nabízenými produkty (filmy) zasílá správce uživatelům na základě souhlasu. Na základě souhlasu zasílá správce e-mailová obchodní sdělení potenciálním uživatelům.
 3. Odběr e-mailových obchodních sdělení, a to zasílaných jak na základě oprávněného zájmu, tak na základě souhlasu, můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který je umístěn v e-mailovém obchodním sdělení, nebo prostřednictvím úpravy nastavení v uživatelském účtu na webu. Pokud používáte více uživatelských účtů s odlišnými e-mailovými adresami, odhlašuje se z technických důvodů z odběru e-mailových obchodních sdělení pro každou e-mailovou adresu zvlášť.

V. Doba uchování údajů

 1. Správce uchovává
  • údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy a údaje zpracovávané pro analýzu údajů o chování návštěvníků webové stránky po dobu účinnosti smlouvy
  • údaje zpracovávané na základě souhlasu po dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu
  • údaje zpracovávané pro ochranu právních nároků po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby pokrývající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 16 let po ukončení účinnosti smlouvy
  • údaje zpracovávané pro plnění příslušných zákonných povinností po dobu trvání příslušné povinnosti
 2. Pokud je zahájeno před uplynutím jakékoli z výše uvedených lhůt soudní, trestněprávní, správní či jiné obdobné řízení, zpracovává správce osobní údaje po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jejich skončení.
 3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VI.    Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou následující osoby
  • Osoby podílející se na dodání produktu a realizaci plateb
  • Osoby zajišťující marketingové služby
  • Poskytovatelé technické infrastruktury
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 3. V případě, že by Správce převáděl obchodní nebo jinou činnost jako celek nebo i její část na jinou osobu (včetně postoupení smluv), pak by součástí takového převodu byly i osobní údaje, které se této činnosti týkají. Pro tyto účely mohou být informace (včetně osobních údajů) týkající se činnosti správce sdíleny s ostatními stranami tak, aby bylo možné zhodnotit a uzavřít daný obchod.

VII.   Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  • právo odvolat souhlas se zpracováním dle čl. 7 GDPR
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
 3. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktů:
  • Email: digital@kviff.com
  • Doručovací adresa: KVIFF GROUP, Panská 892/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

VIII.   Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal vhodná technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX.    Závěrečná ustanovení

 1. Správce si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto zásady.
 2. Tyto zásady jsou platné a účinné od 1. 10. 2022.

Save settings
Cookies settings